Biography

DRAŽENKO JORGIĆ (rođen 28. marta 1974. godine u Banjaluci). Osnovnu i srednju školu, kao i Filozofski fakultet završio je u Banjaluci. Diplomirao je (2000 god.) na Odsjeku za pedagogiju istog fakulteta sa temom “Povezanost brzine čitanja sa školskim uspjehom učenika mlađeg osnovnoškolskog uzrasta” i stekao zvanje diplomiranog pedagoga. Na Filozofskom fakultetu je upisao postdiplomski studij pedagogije, te je na istom (2005 god.) odbranio magistarski rad pod nazivom „Uticaj povratne informacije o vrednovanju rada nastavnika na autokorekciju pedagoškog djelovanja“. Radi od 2001. god na Filozofskom fakultetu u Banjaluci. Bio je asistent na predmetima Školska pedagogija, Didaktika, Vaspitanje za demokratiju, Metodika rada pedagoga i Andragogija (Studijski program pedagogije) i Školska pedagogija, Osnovi didaktike, Nastavni sistemi i Didaktičke inovacije (Studijski program razredne nastave). Radio je oko sedam godina i kao sekretar Studijskog programa razredne nastave.
Pored zasnovanog radnog odnosa na fakultetu honorarno je radio 4 godine i u Osnovnoj školi “Stanko Rakita” u Banjaluci, gdje je obavljao poslove osnovnoškolskog pedagoga. U toku svog dvanaestogodišnjeg radnog iskustva učestvovao je na mnogobrojnim seminarima i naučnim skupovima (uvođenje građanskog obrazovanja na univerzitetski nivo, TEPD – inkluzivno obrazovanje, CES – unapređivanje demokratskog školskog menadžmenta, i sl.). Kao aktivni učesnik mnogih skupova imao je dva studijska putovanja u inostranstvo, i to u Finsku i Švedsku. U nekoliko navrata imao je priliku da drži predavanja i pedagoške radionice za nastavnike tako da u svom radnom opusu ima iskustva u pedagoškom, menadžerskom i andragoškom radu. Od novembra 2006. godine do jula 2008. godine bio je saradnik u nastavi (tutor) na međunarodnom postdiplomskom magistarskom studiju „Supervizija u socijalnom radu“ koji je bio organizovan u kooperaciji Univerziteta u Banjaluci, Sarajevu i Geteborgu. Od marta 2007. godine sekretar je „Društva pedagoga Republike Srpske“. Član je udruženja „TT-Centar“ i „Obrazovanje i život“.Sada je trenutno prodekan za nastavu na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci i radi kao docent na dvije naučne oblasti: opšta pedagogija i andragogija. Drži predavanja na filozofskom, filološkom, akademiji umjetnosti i fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta univerziteta u Banjoj Luci.
Rezultate dosadašnjih teorijskih proučavanja i empirijskih istraživanja u pedagogiji i andragogiji objavio je u vidu dvije monografije („Pedagoška evaluacija i (auto)korekcija“ i “Interaktivno stručno usavršavanje nastavnika”) i oko 30 naučnih i stručnih članaka. Područje proučavanja i istraživanja kojim se trenutno bavi prvenstveno je usmjereno na andragoško naučno polje, demokratski školski menadžment, vaspitanje u sportu i pedagošku evaluaciju u savremenom institucionalnom i vaninstitucionalnom inovativnom vaspitno-obrazovnom radu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *