Reference

1. Јоргић, Д. (2003). Васпитни значај мултиваријантно комбиноване примјене наставних облика. Бања Лука: „Наша школа“, бр. 1 – 2, стр. 103 – 113. – унапређивање васпитног рада (УДК: 371.3).

2. Ожеговић, Д., Јоргић, Д. (2004). Идентификација и педагошке импликације емоционалног статуса ученика. Бања Лука: „Наша школа“, бр. 1 – 2, стр. 116 – 122. – истраживање (УДК: 371.3).

3. Јоргић, Д. (2004). Од респонсибилне наставе до респонсибилне школе. Бања Лука: „Наша школа“, бр. 3 – 4, стр. 54 – 64. – расправе и чланци (УДК: 37.013.:371.4).

4. Jorgić, D. (2005). Motivisanje i pregovaranje u funkciji razvoja svjesnosti o profesionalizmu. U dokumentu: „Odabir instruktivnog i radnog materijala za obuku trenera iz demokratskog školskog menadžmenta“, (str. 53-57) i u „Priručniku za obuku školskih menadžment timova u ‘Demokratskom školskom menadžmentu’ – treći dio: Razvoj osoblja, komunikacija, finansiranje i demokratija u školi“, (str. 49-52), (CES – Finnish Co-operation in the Education Sector of Bosnia and Herzegovina 2003 – 2006) Pripremio: Pedagoški zavod u Tuzli (2005. – 2006. godine) – članak.

5. Јоргић, Д. (2005). Значај повратног информисања у процесу вредновања квалитета рада наставника. Бања Лука: „Радови“, бр. 8, стр. 217 – 224, Филозофски факултет. – чланак.

6. Jorgić, D. (2005). Uvod, 3. Analiza potreba za trening, 3.2. Ciljane grupe (uvodni dio), 3.4. Metod istraživanja (uvodni dio) i Literatura, priloženi dijelovi u publikaciji „Analiza potreba obuke – u vezi sa kreiranjem demokratskog školskog menadžmenta“ (projekat: Finnish Co-operation in the Education Sector of Bosnia and Herzegovina 2003 – 2006). Tuzla: Pedagoški zavod, str. 4, 7-10 i 32.

7. Јоргић, Д. (2005). Утицај повратне информације о вредновању рада наставника на аутокорекцију педагошког дјеловања. Бања Лука: „Наша школа“, бр. 1 – 2, стр. 5 – 20 – расправе и чланци (УДК: 371.3).

8. Ожеговић, Д., Јоргић, Д. (2005). Тешкоће учења и активности ученика. Нови Сад:„Педагошка стварност“, бр. 9 – 10, стр. 756 – 765 – стручни чланак (UDK: 159.953).

9. Јоргић, Д. (2005). Стратегије и оправданост вредновања квалитета рада наставника. Београд:„Настава и васпитање“, бр. 4 – 5, стр. 450 – 463 – изворни научни рад (ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ) (УДК: 371.12).

10. Јоргић, Д. (2005). Наставно – методичка креативност и могућности (ауто)корекције. Бања Лука: „Наша школа“, бр. 3 – 4, стр. 129 – 144 – истраживања (УДК: 37.013).

11. Јоргић, Д. (2005). Предговор, у књизи „Однос ученика према настави православне вјеронауке“ аутора Владимира Вуковића. Бања Лука: Светосавска омладинска заједница Српске православне цркве епархије бањалучке, стр. 9.

12. Јоргић, Д. (2005). „Алтернативна настава“ као модел унапређивања универзитетског образовања у Зборнику радова „Наука и образовање – Бањалучки новембарски сусрети“, књига 6, том II. Бања Лука: Филозофски факултет, стр. 343 – 356.

13. Јоргић, Д. (2006). Цјелокупност васпитног дјеловања школе и њеног окружења. Бања Лука:„Наша школа“, бр. 1 – 2, стр. 229 – 232 – прикази и оцјене (УДК: 373).

14. Јоргић, Д. (2007). Резултати експерименталног испитивања ефикасности интерактивне наставе православне вјеронауке. у Приручнику „Интерактивно учење у настави православне вјеронауке“ аутора Мијатовић, И. и Вуковић, В., Бања Лука: Катихетски одбор, стр. 281 – 299.

15. Јоргић, Д. (2008). Педагошка евалуација и (ауто)корекција. Бања Лука: Филозофски факултет. – монографија (УДК: 371.136).

16. Јоргић, Д. (2008). Вредновање и могућности аутокорекције наставног стила вођења. Бања Лука: „Радови“, бр. 11, стр. 241 – 261, Филозофски факултет. – студије, чланци, расправе (УДК: 371.331).

17. Јоргић, Д. (2008). Научно-наставне активности постдипломских магистарских студија „Менаџмент и супервизија у социјалном раду“. Бања Лука: „Радови“, бр. 11, стр. 391 – 393, Филозофски факултет. – хроника.

18. Јоргић, Д. (2008). Интерактивно стручно усавршавање наставника основне школе, у Зборнику радова са научног скупа „Наука, култура и идеологија“, Књига 9, Том II, стр. 369 – 388, Бањалука: Филозофски факултет

19. Јоргић, Д. (2009). Интерактивно планирање и програмирање стручног усавршавања наставника. Бања Лука: „Настава“, бр. 1 – 2, стр. 19 – 30, Републички педагошки завод, расправе и чланци.

20. Јоргић, Д. (2009). Утицај интерактивног стручног усавршавања наставника на њихове професионалне компетенције. Бања Лука: „Наша школа“, бр. 1 – 2, стр. 5 – 20, расправе и чланци, (УДК: 37.013.8).

21. Јоргић, Д. (2009). Ефикасност и мишљења наставника о интерактивном стручном усавршавању, Радови, бр. 12, стр. 321 – 341, Бања Лука: Филозофски факултет, (УДК 371.311.5)

22. Јоргић, Д. (2009). Институционализација православног васпитања, у Зборнику радоваНаучна и духовна утемељеност друштвених реформи. Бањалука: Филозофски факултет. (стр. 545-554).

23. Јоргић, Д. (2010). Интерно вредновање и могућности (ауто)корекције педагошког дјеловања наставника основне школе. Наша школа, бр. 1-2, стр. 21-35. Бања Лука: Друштво педагога Републике Српске, (УДК: 371.123).

24. Јоргић, Л. Д. (2010). Мултидисциплинарност и интердисциплинарност проучавања и унапређивања професионалних компетенција наставника, у Зборнику радова са научног скупа Интердисциплинарност и јединство савремене науке, Књига 4/2, стр. 279-291. Пале: Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву. (Прегледни рад).

25. Јоргић, Д. (2010). Како помоћи жртвама и насилницима у вршњачком насиљу, У Приручнику за школе Вршњачко насиље. Бања Лука: Филозофски факултет. (стр. 71-85).

26. Jorgić, D., Cajvert, L. i Branković, D. (2010). Studij usmjeren na studente, u knjizi Pedagoške osnove savremenog modela postdiplomskih studija u socijalnom radu (supervizija i menadžment). Banja Luka: Filozofski fakultet, Sarajevo: Fakultet političkih nauka i Geteborg: Fakultet društvenih nauka, str. 63-78.

27. Jorgić, D., Cajvert, L., Bašić, S. i Šućur-Janjetović, V. (2010). Promjena paradigme u organizaciji i izvođenju nastavnog procesa, u knjizi Pedagoške osnove savremenog modela postdiplomskih studija u socijalnom radu (supervizija i menadžment). Banja Luka: Filozofski fakultet, Sarajevo: Fakultet političkih nauka i Geteborg: Fakultet društvenih nauka, str. 79-95.

28. Bašić, S. i Jorgić, D. (2010). Novi modeli rada nastavnika i saradnika, u knjizi Pedagoške osnove savremenog modela postdiplomskih studija u socijalnom radu (supervizija i menadžment). Banja Luka: Filozofski fakultet, Sarajevo: Fakultet političkih nauka i Geteborg: Fakultet društvenih nauka, str. 97-121.

29. Jorgić, D., Šućur-Janjetović, V. i Bašić, S. (2010). Refleksije tutora o modelu studija, u knjiziPedagoške osnove savremenog modela postdiplomskih studija u socijalnom radu (supervizija i menadžment). Banja Luka: Filozofski fakultet, Sarajevo: Fakultet političkih nauka i Geteborg: Fakultet društvenih nauka, str. 173-189.

30. Микановић, Б., Јоргић, Д. и Партало, Д. (2010). Ставови младих о вриједностима спорта, у Зборнику Култура и образовање – детерминанте друштвеног прогреса (достигнућа, домети, перспективе), Књига 11, Бањалука: Филозофски факултет, стр. 347-358. (коауторски рад).

31. Јоргић, Д. (2011). Васпитање за унапређивање мјера јавне политике, У Зборнику Наука и политика, Књига 5/2, Посебна издања НАУЧНИ СКУПОВИ. Пале: Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, стр. 479-487 (прегледни рад).

32. Јоргић, Д. (2011). Интерактивно стручно усавршавање наставника. Бања Лука: Филозофски факултет. – монографија (УДК: 371.13(497.6).

33. Јоргић, Д. (2011). Болоњски процес и вредновање интелектуалних способности студената. У Зборнику радова Квалитет наставног и научног рада и Болоњски процес. Бања Лука: Филозофски факултет, стр. 157-176.

34. Јоргић, Д. (2011). Право на образовање, у Зборнику радова Ни једно дијете изван образовног система. Бања Лука: Омбудсман за дјецу Републике Српске (стр. 9-15).

35. Јоргић, Д. (2012). Капитализација духа образовања (Приказ књиге Konrad Paul Liessman, Teorija neobrazovanosti, Zablude društva znanja, Zagreb, 2008, Naklada Jasenski i Turk). Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет: Радови, 16, стр. 207-211.

36. Јоргић, Л.Д. (2013). Традиционално и савремено у интелектуалном васпитању. У Зборнику радова са научног скупа (Пале, 18 – 19. мај 2012.) Наука и традиција, том 2/2, стр. 583-595 (DOI 10.7251/NSFF1301583J – стручни рад).

37. Јоргић, Д. (2012). Управљање информацијама и образовање у друштву које учи. У Зборнику радова Друштво знања и личност: путеви и странпутице (де)хуманизације. Бања Лука: Филозофски факултет, стр. 69-88.

38. Јоргић, Л. Д. (2014). Активности дјеце и младих на виртуелним друштвеним мрежама. Зборник радова са научног скупа Наука и глобализација, Књига 8,     Том 2/2. Пале: Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале, стр. 721-733. (DOI 10.7251/NSFF1401721J – Оригинални научни рад).

39. Јоргић, Д. (2013). Вриједности и противрјечја виртуелног образовања. У Зборнику радова Вриједности и противурјечја друштвене стварности, Књига 14. Бања Лука: Филозофски факултет, стр. 149-163.

40. Јоргић, Д. (2014). Организација рада. У Монографији Двадесет година Филозофског факултета у Бањој Луци (1994-2014). Бања Лука: Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци, стр. 17-24.

41. Јоргић, Д. (2014). Заједнички предмети – наставници и сарадници. У МонографијиДвадесет година Филозофског факултета у Бањој Луци (1994-2014). Бања Лука: Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци, стр. 429-456.

42. Јоргић, Д. (2014). Савјетодавна помоћ жртвама, насилницима и њиховим родитељима (препоруке наставницима и стручним сарадницима). У Зборнику Насиље и злостављање младих. Бања Лука: Филозофски факултет, стр. 49-62.

43. Porobić, S., Dizdarević, A., Muhić, H., Dželalija, M., Špago Ćumurija, E., Sivrić, M., Međedović, S., Jorgić, D., Mešić, V., Mitić, S. i Veladžić, N. (2014). Model for defining minimal elements for qualification standards in teacher education, u Zborniku radova međunarodne stručne konferencije ME4CataLOgue, str. 257-264.

44. Јоргић, Д. (2014). Квалитет васпитног рада одјељењских заједница у средњим школама. У Зборнику II Квалитет васпитно-образовног рада. Бања Лука: Друштво педагога Републике Српске, стр. 277-288.

45. Јоргић, Л. Д. (2015). Образовање одраслих у слободном времену. Наука и слобода, Књига 09, Том 2/2, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале: Посебна издања Научни скупови, стр. 865-876. (Предгледни рад, DOI 10.7251/ZRNSFFP0915865J)

46. Јоргић, Д. (2015). Развој професионалних компетенција наставника. Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет. (УДК 371.13/.14; ISBN 9789995559625)

47. Јоргић, Д. (2015). Модели стручног усавршавања наставника. Лакташи: ГрафоМарк. (УДК 371.13; ISBN 9789995592554)

48. Јоргић, Д. (2014). Подстицање и спутавање критичког мишљења у настави за одрасле. Бањалучки новембарски сусрети “Критичко мишљење – фактор развоја науке и друштва”, Књига 15, стр. 225-236. (прегледни научни рад)

49. Јоргић, Л. Д. (2016). Садржаји програма образовања одраслих у свјетлу европских иницијатива и искустава. Зборник радова са научног скупа Наука и евроинтеграције, Књига 10, Том 1, стр. 243-254. (Прегледни рад: DOI 10.7251/ZRNETOM11510243J)

50. Јоргић, Д. (2015). Научне вриједности развоја Е-методологије андрагошких истраживања. У Зборнику Стање и перспективе истраживања у хуманистичким и друштвеним наукамаКњига 16 (Бањалучки новембарски сусрети). Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет, стр. 501-522. (оригинални научни рад)

51. Јоргић, Д. (2016). Академско писање завршних радова. Бања Лука: ГрафоМарк, Лакташи. (књига – монографија: ISBN 978-99955-92-84-4; COBISS.RS-ID 6233624)

52. Илић, М. и Јоргић, Д. (2016). Грађанско образовање младих и одраслих за активно учешће у формирању мјера јавне политике. Наша школа, бр. 1-2, стр. 53-64. (прегледни рад, ISSN 0547-308X, doi: 10.7251/NSK1601053I, UDK 32.019.5:316.774-057.875)

53. Јоргић, Д. (2017). Перспективе хибридног образовања одраслих. Зборник радова са научног скупа Наука и стварност, Књига 11, Том 2, стр. 79-92 (DOI 10.7251/ZRNS1702079J, прегледни рад).

54. Јоргић, Д. (2016). (Ре)актуелизација изазова образовању одраслих. Зборник радова са научног скупа Бањалучки новембарски сусрети 2016. Том II. Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет, стр. 191-206. (Прегледни рад, УДК: 374.71:37.018.4, DOI: 10.7251/BNS1602191J).

55. Jorgić, D., Stanković – Janković, T., Glišić, T., Skopljak, M., Mikanović, B., Džindo, A., Macanović, N i Debevc, M. (2017). Prava osoba s invaliditetom, u knjizi Obuka studenata s invaliditetom, Banja Luka: Centar modernih znanja. (knjiga, ISBN 9789997672216; COBISS:RS-ID 7039768; UDK 342.726:316.662-056.24)

56. Jorgic, D., Stankovic – Jankovic, T., Glisic, T., Skopljak, M., Mikanovic, B., Dzindo, A., Macanovic, N i Debevc, M. (2017). Rights of persons with disabilities, in Students with disabilities training, Banja Luka: Centar modernih znanja. (book, ISBN 978-99976-722-1-6; COBISS:RS-ID 7039768; UDC 342.726:316.662-056.24).

57. Ljubojević, M. i Jorgić, D. (2018). Savremene asistivne informaciono-komunikacione tehnologije u funkciji obrazovanja studenata sa invaliditetom. Инклузија студената са инвалидитетом, pp. 73-91.

58. Јоргић, Д. (2018). Самоусмјерено образовање студената са инвалидитетом. Инклузија студената са инвалидитетом, pp. 152-168.

59. Бранковић, Д., Скопљак, М. и Јоргић, Д. (2018). Професионалне компетенције школских педагога, Учење и настава, Година IV, број 2, pp. 201-218.

60. Јоргић, Д. (2017). Проблеми и перспективе изборних предмета у високом образовању. Бањалучки новембарски сусрети 2017, Књига 18, Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет, стр. 421-435.

61. Јоргић, Д. и Скопљак, М. (2018). Изазови истраживању образовања, Зборник радова са научног скупа Наука и стварност, Књига 12, Том 2, 189-202.

62. Марић, Т. и Јоргић, Д. (2019). Мобилно учење као савремена тенденција у образовању. Наука и стварност, Књига 13. Филозофски факултет Пале, 152-167. (оригинални научни рад)

63. Dragić, Ž. i Jorgić, D. (2019). Brzo čitanje i školski uspjeh učenika. Banja Luka: Filozofski fakultet i ART SCENA d.o.o. (monografija)

64. Јоргић, Д. и Марић, Т. (2018). Могуће импликације позиција и улога ученика и наставника у мобилном образовању. Бањалучки новембарски сусрети 2018., Књига 19, 403-421. (прегледни научни рад)

65. Марић, Т. и Јоргић, Д. (2019). Преференције наставника о настави подржаној мобилним уређајима. Наука и стварност, Зборник радова са научног скупа (Пале, 18. мај 2019), Књига 14, pp. 177-193. (оригинални научни рад)

66. Јоргић, Д. и Марић, Т. (2020). Образовање подржано мобилним мултимедијалним уређајима: изазови у раду наставника у основним и средњим школама, Зборник “Бањалучки новембарски сусрети 2019”, Књига 20, pp. 151-166. (оригинални научни рад).

67. Бранковић, Д., Скопљак, М. и Јоргић, Д. (2020). Компетентност педагога за подстицање и развијање стручног усавршавања наставника. Иновације у настави, XXXIII, 2020/4, стр. 1–12. (DOI: 10.5937/inovacije2004001B)

68. Јоргић, Д. (2020). Педагошка евалуација и (ауто)корекција (друго допуњено и измијењено издање). Бања Лука: Филозофски факултет. (научна књига)

69. Јоргић, Д. и Марић, Т. (2020). Родитељска подршка дјеци и младима у вријеме самоизолације током пандемије корона вируса (COVID-19), У Зборнику “Бањалучки новембарски сусрети 2020”, Књига 21, pp. 423-438. (оригинални научни рад).

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *